Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

petak, 21 april 2023 14:19

Zahtevi za hitnu intervenciju države na tržištu i za druge mere u cilju regulisanja tržišta i ostvarivanja uslova za optimalnu prolećnu setvu

Na redovnoj sednici Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine, održanoj 20.04.2023. godine u Lukićevu, u okviru razmatranja stanja jesenjih useva i uslova na tržištu u periodu početka prolećne setve, konstatovano je da se zemljoradničke zadruge i poljoprivrednici nalaze u nepovoljnom položaju, koji je kulminirao sa velikim padom cena pšenice i drugih ratarskih kultura i nedostatkom tražnje na tržištu, pri čemu su troškovi prolećne setve izuzetno visoki, te je problem finansiranja prolećne setve jedan od najznačajnijih izazova za poljoprivrednike i zadruge. U prilog navedenom govore činjenice, da je prodaja zaliha poljoprivrednih proizvoda po aktuelnim cenama neisplativa, a često i nemoguća zbog nedostatka tražnje, dok je kreditno zaduživanje po aktuelnim visokim kamatnim stopama za poljoprivrednu delatnost preskupo, pri čemu država ne interveniše na tržištu u uslovima očigledno poremećenih uslova ponude i tražnje. U nedostatku finansijskih sredstava za prolećnu setvu, povećava se mogućnost upotrebe nedeklarisanog semenskog materijala, i redukovane primene agrotehničkih mera, što bi dovelo do pada prinosa i drugih problema u proizvodnji. U skladu sa navedenim i drugim razmatranim uslovima na tržištu i u proizvodnji, doneti su sledeći zaključci:

 

  • Zahteva se hitna intervencija države na tržištu kroz obezbeđivanje dugoročne mere subvencionisanja kamata na kredite kod poslovnih banaka, sa ciljem smanjenja kamatnih stopa za poljoprivredne kredite na nivo od 1-2%, i uz otkup po najvišim cenama adekvatne količine zaliha stare pšenice i drugih poljoprivrednih kultura od strane Republičke direkcije za robne rezerve, sa ciljem otklanjanja poremećaja u ponudi i tražnji na tržištu.
  • Zahteva se povećanje osnovnih podsticaja za ratarsku proizvodnju po hektaru, u skladu sa rastom troškova proizvodnje i inflatornim kretanjima, imajući u vidu realno niže učešće podsticaja u troškovima proizvodnje u prethodne dve proizvodne godine zbog enormnog rasta cela ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju.
  • Zahteva se ukidanje ograničenja od 20 ha za ostvarivanje podsticaja u poljoprivredi za ratarsku proizvodnju kod zemljoradničkih zadruga i njihovih zadrugara, odnosno predlaže se subvencionisanje za ukupne registrovane površine zemljišta na kojem se zasniva proizvodnja kod zemljoradničkih zadruga i zadrugara. Svi poljoprivredni proizvodi zemljoradničkih zadruga i zadrugara se nalaze u legalnom prometu, uz plaćanje svih poreza, doprinosa i taksi državnim i drugim organima, a podsticaji se ostvaruju do 20 ha, pri čemu zadruge i zadrugari koji raspolažu većim površinama zemljišta, više doprinose budžetu, a u odnosu na doprinos budžetu imaju najmanje podsticaja. Realizacijom navedenog zahteva, osim povećanja pravednosti raspodele podsticaja, uticalo bi se na smanjenje sive ekonomije kroz stimulisanje pravnih i fizičkih lica koja legalno posluju.  
  • Zahteva se oslobađanje od plaćanja poreza na usluge (usluge mašinske obrade zemljišta i druge usluga) koje se obavljaju između zadruge i zadrugara, imajući u vidu da se ove usluge realizuju u okviru zajedničke proizvodnje zadruga i zadrugara.

 

Navedeni zahtevi Upravnog odbora Zadružnog saveza Vojvodine dostaviće se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodopreivrede i drugim nadležnim državnim organima, sa molbom za hitno usvajanje mera koje bi doprinele sprovođenju ovih zahteva.