Zadružni savez Vojvodine
+381 21 557 066 zsvoffice@gmail.com

ponedeljak, 13 april 2020 09:23

Fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije za zadruge i druge privredne subjekte

     Na osnovu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (objavljena u "Službenoi glasniku broj 54/2020) zadruga može da se odloži dospelost za plaćanje:

     - poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. godine;
     - akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine do predaje konačne
    - poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske godine za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, za akontacije poreza na dobit koje dospevaju za plaćanje 15. aprila 2020. godine, 15. maja 2020. godine i 15. juna 2020. godine do predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period.

     Ako se zadruga opredeli da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe, treba da podnese Pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD) za prihode iz radnog odnosa posebno od Obrasca PPP-PD za prihode van radnog odnosa, tako da se na jednom Obrascu PPP-PD ne iskazuju zajedno prihodi iz radnog odnosa i prihodi van radnog odnosa.
     U Obrascu PPP-PD za prihode iz radnog odnosa za obračunski period - mesec za koji koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe u polju 1.4. - datum plaćanja, unosi datum 04. januar 2021. godine.
Doprinosi čije plaćanje je odloženo u skladu sa ovom uredbom, smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom.

     Zadruga koja ne podnese zahtev za odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada neće imati pravo na dobijanje bespovratnih sredstava za minimalne zarade zaposlenih.

     Ovu Uredbu možete pročitati u našem meniju "zakoni i opšta akta".