home
o nama
istorijat zadrugarstva
zadruzni principi
clanstvo
delatnosti
panonija coop
linkovi

©2004. Yellow Pages Co.
     
      ISTORIJAT ZADRUŽNOG SAVEZA VOJVODINE  
     
 

Zadružni savez Vojvodine nastavlja tradiciju organizovanog zadrugarstva koja je ustanovljena 1898. godine osnivanjem Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga sa sedištem u Zagrebu.
Sedište Saveza je 1928. godine preseljeno u Novi Sad. Zadružni savez Vojvodine u Novom Sadu reorganizovan je 26. februara 1946. godine.
U skladu sa zakonskim ograničenjima, Savez je prestao sa radom 15. septembra 1962. godine, a obnovljen 14. marta 1975. godine. Zadružni savez Vojvodine je 1991. godine i 1997. godine uskladio svoju organizaciju i poslovanje sa Zakonima o zadrugama donetim 1990. i 1996. godine, čime je otvoreno novo poglavlje i trasiran put uspostavljanja zadružnog pokreta na izvornim zadružnim principima.

 
     
      ZADRUŽNI SAVEZ VOJVODINE DANAS  
     
Zadružni savez Vojvodine je danas samostalna, interesna, stručno poslovna organizacija, osnovana od strane zemljoradničkih zadruga sa područja Vojvodine. ZSV je organizovan i posluje po zadružnim principima: dobrovoljnosti, solidarnosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, samostalnosti i međuzadružne saradnje. Kao samostalna interesna organizacija, ZSV ima: predstavničku, organizacionu, revizionu i poslovnu funkciju.


Organi upravljanja Zadružnog saveza Vojvodine su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

  Skupštinu Saveza biraju zadruge, na period od 5 godina.

  U tekućem mandatu Skupštinu čine 53 člana, Upravni odbor 11 članova, a Nadzorni odbor 3 člana.

  Organi rukovođenja Zadružnog saveza Vojvodine su:
 • Predsednik
 • Sekretar

  Predsednika Saveza, na predlog Upravnog odbora, imenuje i razrešava Skupština Saveza, na period od 5 godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

  Sekretara Saveza, na predlog Predsednika Saveza, imenuje i razrešava Upravni odbor, na period od 5 godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.
 •  
       
        ZAPOSLENI U ZADRUŽNOM SAVEZU VOJVODINE  
       
   

  Predsednik Saveza

  Sekretar Saveza

  Savetnik za pravne poslove
  i zadružni revizor

  Savetnik za pitanja proizvodne prirode, bezbednost i zaštitu na radu

  Administrativno-tehnički sekretar

  Referent za blagajnu, obračune i plaćanja

  Radislav Jovanov, dipl.pravnik
  zsvoffice@gmail.com

  mr Jelena Nestorov - Bizonj, dipl. ecc
  jelenazsv@gmail.com

  Mirjana Kajganić - Majstorović, dipl. pravnik
  kmmirjana@gmail.com

  Petar Radić, dipl. ing. poljoprivredne tehnike
  radicpetar@gmail.com

  Dragana Milošević, master  ing. zaštite životne sredine
  zsvoffice@gmail.com

  Tamara Milosavljević, ekonomski tehničar
  zsvoffice@gmail.com